1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności Bloga Naturalne Schronisko jest skierowana do Czytelników Bloga i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Bloga, w tym nabywania Produktów lub Usług Elektronicznych.
 2. Regulamin Sklepu jest dostępny pod następującym adresem(…). Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu, a znajdujące się w Regulaminie Sklepu definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma Naturalne Schronisko wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. (…), NIP: (…), REGON: (…) oraz adres poczty elektronicznej: naturalneschronisko@gmail.com

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych

 1. Klient może przeglądać Blog Naturalne Schronisko bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień ustępu poniżej [Dane zbierane automatycznie].
 2. Podczas korzystania przez Klienta z Bloga automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 3. Pliki cookies, o których mowa w ust. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Bloga Naturalne Schronisko. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:a) podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów, c)tworzenie statystyk oglądalności, d) ustalenie preferencji użytkownika, w tym Klienta oraz dostosowywanie oferty do jego potrzeb.
 4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 5. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.
 7. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie.
 8. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Bloga.
 9. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży lub innej określonej Regulaminem Sklepu.
 10. Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP lub numer PESEL (w szczególności dla potrzeb wystawienia faktur), adres e-mail, nick, login, telefon kontaktowy, adres dostawy Produktu, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 11. Sprzedawca zbiera dane Klienta na podstawie i w celu:
 12. realizacji umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „dalej RODO”),
 13. zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 14. należytego wykonania umowy sprzedaży, w tym realizacji procesów płatności, dokonania dostawy, rozpoznania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań Klientów oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 15. marketingowym  i promocyjnym w zakresie marketingu i promocji własnych produktów Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 16. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 17. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga od Klienta podania nazwy użytkownika (login) oraz Hasła. Nazwa użytkownika i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca przekazuje dane Klienta innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Klienta lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane:
  1. podmiotom dostarczającym i wspierającym system internetowej obsługi Sklepu,
  2. podmiotom świadczącym usługi dostawy (operatorom pocztowym i kurierom),
  3.  operatorom płatności.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, dane Klienta mogą być zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów, akcji promocyjnych, oraz innych działań marketingowych o podobnym charakterze.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Klienta mogą być zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcą. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza również wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Możliwe jest gromadzenie adresów IP Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, dla celów diagnozowania problemów technicznych, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, dane te mogą być wykorzystywane przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy bądź świadczenia Usługi elektronicznej, a po tym okresie dla celów i przez czas wymagany przez przepisy prawa, a także do czasu cofnięcia udzielonych zgód.
 3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedawca, jako administrator danych, a także podmioty trzecie którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie odrębnych umów, stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami praw, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o korzystaniu z jego Konta Klienta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 3. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe Klienta nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 5. Każda osoba, której dane zostały zebrane ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, a także wykonania ich kopii, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Zmiana Polityki Prywatności może być dokonana wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie ze stosowanym odpowiednio Artykułem 10 ust. 3 Regulaminu.

Aby zoptymalizować naszą stronę internetową używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na wykokorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close